Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Prijzen en eventuele kortingen worden schriftelijk vastgelegd tussen de partijen.

2. De reservatie van een groepsbezoek kan niet later dan 7 dagen voor bezoeksdatum geannuleerd worden. Indien de klant minder dan 7 dagen voor de bezoeksdatum het groepsbezoek annuleert, of niet komt opdagen op de bezoeksdatum, zal een bedrag van 25% van het totaalbedrag voor het groepsbezoek aangerekend worden, tenzij in de gevallen waarin de klant overmacht kan aantonen. Deze voorwaarde is niet van toepassing bij een ‘rent-a-park’ of in de gevallen waarin de klant een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met Plopsa.

3. Elk protest met betrekking tot de factuur of met betrekking tot de geleverde goederen of gepresteerde diensten, moet per aangetekende brief betekend worden, uiterlijk acht dagen na ontvangst van de factuur, respectievelijk de levering van de goederen of de diensten. Eventuele klachten dienen behoorlijk gemotiveerd te zijn.

4. De goederen of diensten worden gefactureerd in de mate van hun levering, ook indien deze slechts gedeeltelijk is.

5. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle facturen contant betaalbaar. Dit houdt in dat de factuurbedragen binnen de acht dagen na factuurdatum gestort moeten worden op één van  de bankrekeningen vermeld op de factuur.

6. De klant zal door het louter vaststellen van de vervaldag in gebreke zijn en zulks zonder dat er een ingebrekestelling vereist is. De niet-betaling van de factuur op de vervaldag heeft de opeisbaarheid van alle schuldvorderingen tot gevolg.

7. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is , een verwijlinterest van 12 % per jaar verschuldigd. Tevens zal het factuurbedrag vermeerderd worden met 15 % van het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 62 Euro, ten titel van conventionele of forfaitaire schadevergoeding. Bovendien zal er per verstuurde aanmaning een bijkomende administratieve kost van 5 Euro aangerekend worden en van 10 Euro voor een aangetekende aanmaning.

8. Indien er een factuur dient opgemaakt te worden voor een bedrag kleiner dan 50 euro zal er een administratiekost van 5 euro worden aangerekend. 

9. Eigen aankoopvoorwaarden van de klant kunnen niet aan Plopsa NV, Ter Hoeve NV, Plopsa Hotel NV, Plopsa SRL, Plopsa BV, Holiday Park GmbH Betrieb Für Freizeitgestaltung GmbH & Co KG of Studio Plopsa NV tegengesteld worden. Elk afwijking van de onderhavige algemene voorwaarden dient schriftelijk bedongen te worden.

10. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Veurne bevoegd, het Belgisch recht is van toepassing.

11. Indien u een abonnement via domiciliëring aankoopt, kan u het mandaat opzeggen per aangetekende brief, dit ten laatste één maand voor het einde van de looptijd van het abonnement. Bij gebrek aan een tijdige opzegging zoals vermeld, zullen zowel het mandaat als het abonnement stilzwijgend verlengd worden voor eenzelfde periode en met dezelfde opzegmogelijkheid.

12. Indien u tickets op datum aankoopt via onze webshop is het herroepingsrecht niet van toepassing. Dit houdt in dat deze tickets niet kunnen terugbetaald worden.

13. Kredietkaarten worden meteen na de betaling gedebiteerd.

14. Bij het afrekenen van een Plopsa-abonnement via domiciliëring heeft de Klant de optie om zijn debet- of creditcardgegevens op te slaan in zijn Plopsa-klantenaccount bij Twikey. Indien de Klant voor de optie 'creditcard' kiest, worden de kaartgegevens opgeslagen op de beveiligde servers van onze betalingsprovider MultiSafepay namens Plopsa. De Klant machtigt MultiSafepay hierbij om zijn/haar kredietkaartgegevens te verzamelen en op te slaan. Indien de Klant de debet- of creditcardgegevens uit zijn/haar account wil verwijderen, kan hij/zij bijvoorbeeld inloggen op zijn/haar Plopsa-klantenaccount bij Twikey, naar Betalingsdetails gaan en de opgeslagen kaart verwijderen.